Selasa, 29 Mei 2012

SURAT KUASA WARISANSURAT KUASA WARISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                    :
Alamat                  :
No KTP                 :
Memberikan kuasa kepada:
Nama                                    :
Pekerjaan                           :
Alamat                                  :
No KTP                 :

------------------------------------------------------------KHUSUS-------------------------------
Untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan ayah saya Bapak ...............  yang meninggal dunia pada (tempat) (tanggal) (bulan) (tahun)

Harta peninggalan tersebut berupa tabungan dan atau simpanan lain yang ada di Bank _____________cabang________________________

(tempat) (tanggal) (bulan) (tahun)

Pemberi Kuasa                                                                                                    Penerima Kuasa
MATERAI Rp.6000

(                               )                                                                                    (                            )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar